LEGISLATIVA - Lintner

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

LEGISLATIVA

PODPORA
Zákon č. 89/2017 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech
Zákon  č. 89/2017 nahradil 1. 4. 2017 zákon č. 73/2012 a je národní legislativou pro oblast regulovaných látek a F-plynů.
Celý text zákona zobrazíte ZDE
Se zákonem je spjatá vyhláška č. 257/2012 o předcházení emisím látek poškozujících oznovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů.
Vyhlášku zobrazíte ZDE

Aktuální seznam oprávněných certifikovaných osob na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR  ZDE

SANKCE se týkají nejen subjektů provádějící instalace zařízení , ale i jejich provozovatelů a VLASTNÍKŮ !!!
Výňatek ze zákona č89/2017 ,§ 17

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 5 provede instalaci nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny bez certifikátu,
b) provádí činnost uvedenou v § 8 odst. 1 bez povolení,
c) provádí činnost uvedenou v § 9 odst. 1 bez povolení,
d) provádí činnost uvedenou v § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu, nebo
e) neoprávněně svěří provádění činnosti uvedené v § 10 odst. 1 nebo 2 na svém zařízení právnické nebo fyzické osobě, která není držitelem certifikátu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nepodá ministerstvu zprávu podle § 11 odst. 1, jestliže
a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,
b) předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,
c) zneškodní více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů, nebo
d) uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1.000.000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) 500.000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.“.
25. Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které znějí:
㤠17a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uchovává kopie záznamů podle čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 4 neuchová tyto kopie v listinné nebo elektronické podobě.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prodá nehermeticky uzavřené zařízení plněné fluorovanými skleníkovými plyny konečnému uživateli, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 5
a) prodá toto zařízení, aniž má doloženo písemnou smlouvou, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou, nebo
b) neuchová po dobu 5 let smlouvu o instalaci prodaného nehermeticky uzavřeného zařízení.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky na trh výrobky nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, u kterých přímo použitelné předpisy Evropské unie2) vyžadují jejich označení, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 7 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 nepodá zprávu obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm obsažených halonů, množství použitých halonů, množství skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo 3,
b) 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 4.
 
Martin Lintner
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky